VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5667/VPCP-KTN
V/v tháo gỡ khó khăn trong việc tái canh cà phê

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên;
- Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam.

Xét kiến nghị của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam tại vănbản số 100/HHCPCC-2014 -BC ngày 17 tháng 7 năm 2014 về báo cáo kết quả Hội nghịsơ kết công tác tái canh cà phê trong 3 năm ở các tỉnh Tây Nguyên, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phêduyệt quy hoạch diện tích, lộ trình thực hiện tái canh cà phê theo chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10440/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2013trong tháng 8 năm 2014; chủ trì, phối hợp với các địa phương xem xét xử lý theothẩm quyền những kiến nghị của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, hướng dẫn kịpthời các giải pháp tái canh cà phê bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại vănbản số 10440/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 12 năm2013, căn cứ kiến nghị của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, có các giải pháptháo gỡ khó khăn về vốn tín dụng, tiếp cận vốn vay của người dân để thực hiệntái canh cà phê.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ, tình hình cụ thể của địa phương, phối hợp với các Bộ: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tái canhcà phê trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ