UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 567/SXD-KTVLXD
V/v: Hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá được công bố lại Phần Khảo sát xây dựng và Đính chính các bộ đơn giá Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013.

Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CPngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình;

Căn cứ Quyết định số 3730/QĐ-UBNDngày 02/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Bộ Đơn giá xây dựng côngtrình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần lắp đặt và Phần sửa chữa;

Căn cứ Quyết định số 3731/QĐ-UBNDngày 02/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Bộ Đơn giá xây dựng côngtrình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3732/QĐ-UBNDngày 02/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Bộ Đơn giá xây dựng côngtrình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-UBNDngày 03/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố đính chính Bộ Đơn giá xâydựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt;

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBNDngày 03/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố lại Bộ Đơn giá xây dựngcông trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần khảo sát xây dựng;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày19/3/2013 giữa các Sở, ngành và đơn vị liên quan tại Biên bản số 436/BB-SXDngày 25/3/2013 về việc rà soát lại thủ tục pháp lý của việc xử lý chuyển tiếpkhi ban hành các quyết định đính chính cho Bộ Đơn giá XDCT Phần Xây dựng, PhầnLắp đặt và công bố lại Bộ Đơn giá XDCT Phần Khảo sát xây dựng theo chỉ đạo củaChủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 581/UBND-KTTH ngày 07/3/2013.

Nay Sở Xây dựng hướng dẫn việcchuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá được công bố lại Phần Khảo sát xây dựng vàđính chính các bộ đơn giá Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh BìnhDương năm 2012, cụ thể như sau:

I. Phạm vi áp dụng:

1. Các bộ đơn giá khu vực tỉnh BìnhDương là cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong dự toán, tổng dự toán, tổngmức đầu tư của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: Vốn ngânsách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tíndụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốnđầu tư khác của nhà nước.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếuđiều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với hướng dẫnnày thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

2. Khuyến khích các tổ chức, cánhân sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng các bộ đơn giá này.

II. Xử lý thực hiện chuyển tiếp:

1. Các công trình, hạng mục côngtrình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán hoặc báocáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trước ngày 03/4/2013 và chủ đầu tư đãtriển khai công tác đấu thầu thì được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo màkhông phải lập lại dự toán, tổng dự toán theo Công bố đính chính Bộ Đơn giá xâydựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt tạiQuyết định số 806/QĐ-UBND và Công bố lại Bộ Đơn giá xây dựng công trình trênđịa bàn tỉnh Bình Dương Phần khảo sát xây dựng tại Quyết định số 806/QĐ-UBND .

2. Các công trình, hạng mục côngtrình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán hoặc báocáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trước ngày 03/4/2013 và chủ đầu tư đãtổ chức quyết toán thì sẽ không phải điều chỉnh quyết toán lại theo Công bốđính chính và Bộ Đơn giá được công bố lại được nêu tại Khoản I-II của văn bảnnày.

3. Kể từ ngày 03/4/2013 các côngtrình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán,tổng dự toán hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng chưa triển khai đấu thầu; cáccông trình, hạng mục công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng côngtrình đang trong quá trình lập nhưng chưa thẩm định, thẩm tra hoặc đã thẩmđịnh, thẩm tra; các công trình, hạng mục công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹthuật xây dựng công trình chưa tổ chức quyết toán (đối với công trình chỉ địnhthầu, có điều chỉnh giá…) nên lập lại dự toán, tổng dự toán theo Công bố đínhchính và Bộ Đơn giá được công bố lại được nêu tại Khoản I-II của văn bản này.

4. Các công trình, hạng mục côngtrình thực hiện lập dự toán, tổng dự toán hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật từ ngày03/4/2013 trở về sau đều phải lập dự toán, tổng dự toán theo Công bố đính chínhvà Bộ Đơn giá được công bố lại được nêu tại Khoản I-II của văn bản này.

5. Việc lập và quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXDngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Đối với các trường hợp khác thựchiện đúng theo tinh thần Hướng dẫn số 2321/SXD-KTVLXD ngày 23/12/2011 của SởXây dựng về việc Hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng các bộ đơn giá mới trên địabàn tỉnh Bình Dương năm 2012.

Trong quá trình thực hiện việcchuyển tiếp áp dụng công bố đính chính Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địabàn tỉnh Bình Dương Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt tại Quyết định số 806/QĐ-UBND và công bố lại Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phầnkhảo sát xây dựng tại Quyết định số 806/QĐ-UBND nếu có vướng mắc đề nghị cácđơn vị gửi trực tiếp bằng văn bản về Sở Xây dựng./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như trên;
- ĐC Trần Thanh Liêm PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, Các PGĐ;
- Các phòng , ban Sở;
- Lưu VP, P.KT&VLXD./.

GIÁM ĐỐC
Trần Văn Dũng