BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 567/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 4568/CT-TTHT ngày 14/10/2009 của Cụcthuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hàng bángiảm giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1 và điểm 1.3 mục I, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế GTGT hướng dẫn: "1.1. Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sảnxuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hoá, dịch vụchịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưacó thuế GTGT. Giá tính thuế đối với các loại hàng hoá, dịch vụ bao gồm cả khoảnphụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh đượchưởng, trừ các khoản phụ thu và phí cơ sở kinh doanh phải nộp NSNN. Trường hợpcơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành chokhách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấuthương mại dành cho khách hàng".

"1.3. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêudùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động, là giá tínhthuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phátsinh các hoạt động này".

Tại điểm 2.4 mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêutrên hướng dẫn như sau: "2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá,dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:

a) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo,hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hànghoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của phápluật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT,trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảngcáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, traođổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơnGTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuếGTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng".

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc tại công văn số4568/CT-TTHT nêu trên thì Công ty TNHH Piaggio VN bán hàng cho nhân viên và"khách hàng chọn lọc" có quan hệ công tác với Công ty, nhưng khôngnêu rõ "khách hàng chọn lọc" là khách hàng như thế nào (tiêu chí đểxác định khách hàng chọn lọc).

Căn cứ các hướng dẫn trên, Công ty TNHH Piaggio VN bán hàngcho nhân viên và "khách hàng chọn lọc" có quan hệ công tác với Côngty thì việc bán hàng này như bán cho khách hàng thông thường khác. Theo đó,trường hợp Công ty TNHH Piggio VN bán hàng cho nhân viên và khách hàng cókhuyến mại bằng hình thức giảm giá theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại vềhoạt động xúc tiến thương mại thì Công ty lập hoá đơn đối với hàng hoá, dịch vụkhuyến mại theo hướng dẫn tại điểm 2.4 mục IV, phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty bán hàng cho nhân viên và "kháchhàng chọn lọc" với mức giá thấp hơn giá các Đại lý bán và không theo quyđịnh về khuyến mại (nêu tại Điều 9 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP) thì giá tínhthuế GTGT là giá của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểmphát sinh hoạt động này theo hướng dẫn tại điểm 1.3 mục I, phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC và Công ty lập hoá đơn theo hướng dẫn tại điểm 2.4 mục IV, phầnB Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương