B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5670/TCHQ-KTSTQ
V/v đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên

Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình
(Số 23, Lô 01, Khu97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hi Phòng)

Tổng cục Hảiquan (Cục Kiểm tra sau thông quan) nhận được văn bản ngày 30/5/2015, kèm hồ sơ,của Công ty CP XNK Quảng Bình, MST 0200730878 đề nghị áp dụng chế độ ưu tiêntheo quy định tại khoản 1-Điều 2 Thông tư 86/2013/TT-BTC Về việc này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Hiện tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 (đã thaythế Thông tư 86) quy địnháp dụng chế độưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu của doanh nghiệp đã ban hành và có hiệu lực vào ngày 25/6/2015. Do vậy, đềnghị Công ty nghiên cứu và nộp hồ sơ tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để đượcxem xét và giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo Quý công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo)
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Lê Thu