BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5671/TCT-TNCN
V/v cp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 3590/CT-THDT ngày 01/09/2016 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc vướng mắc khi cấp hóa đơn lẻ đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 25 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GTGT, quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

"25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống”.

- Tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2010/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”

Căn cứ quy định nêu trên thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn cho những đi tượng sau:

- Hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng;

- Hộ và cá nhân có kinh doanh thuộc trường hợp không phải kê khai thuế GTGT.

Do đó, kể từ ngày 19/06/2013 (Luật số 31/2013/QH13 có hiệu lực), Tổng cục thuế đã hướng dẫn các Cục thuế không cấp hóa đơn cho cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu/năm trở xuống.

Đồng thời Tổng cục Thuế đã có công văn số 5156/TCT-KTNB 07 tháng 11 năm 2016 về việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng sử dụng bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu NSNN, đề nghị Cục thuế tỉnh Trà Vinh nghiên cứu thực hiện.

Về đề xuất của Cục thuế Trà Vinh, Tổng cục thuế ghi nhận và sẽ hướng dẫn rõ hơn khi sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Trà Vinh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính Sách
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

THỪA LỆNH TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương
Lan