BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5677/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11931/CT-TTr 1 ngày 28/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫnáp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án chậm triển khai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

V ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHHThye Ming Việt Nam, Bộ Tài chính đã có công văn số 13064/BTC-TCT ngày 17/9/2014 gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Đnghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướngdẫn Công ty TNHH Thye Ming Việt Nam thực hiện ưu đãi thuế theo đúng công văn số13064/BTC-TCT nêu trên.

Đối với những trường hợptương tự Công ty TNHH Thye Ming Việt Nam (doanh nghiệp thay đổi tiến độ thực hiệndự án mà theo quy định của pháp luật liên quan không phải báo cáo cơ quan nhànước có thẩm quyền, không phải làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư)thì việc xác định ưu đãi thuế TNDN căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật, tình hình thực tế của doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện thống nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung