TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 568/TCHQ-KTTT
V/v: Xóa cưỡng chế cho XN TM XD & DV TH Quảng Trị tại Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Đà Nẵng
- Chi cục HQ CK cảng Đà Nẵng KVII
- Xí nghiệp TM XD và DV TH Quảng Trị

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 30/CV XN ngày 06/02/2006 của Xí nghiệp Thương mại Xây dựng và Dịch vụ Tổng hợp Quảng trị tại Đà Nẵng về việc đề nghị xóa cưỡng chế. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo giấy nộp tiền số 0001277 thì ngày 10/01/2005 doanh nghiệp đã nộp đủ tiền thuế cho lô hàng xe ôtô thuộc tờ khai nhập khẩu số 794/NKD-KVII ngày 07/12/2005. Tuy nhiên, đến ngày 06/02/2006 doanh nghiệp vẫn bị cưỡng chế.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVII kiểm tra, nếu doanh nghiệp đã nộp đủ thuế cho lô hàng trên và không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp các lô hàng khác thì cho phép doanh nghiệp được làm thủ tục XNK hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp Thương mại Xây dựng và Dịch vụ Tổng hợp Quảng trị tại Đà Nẵng biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVII để được xem xét, giải quyết. Trong trường hợp nếu có vướng mắc đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng KVII báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An