BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5681/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn đối tượng được miễn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế XNK cóphát sinh vướng mắc về đối tượng được miễn thuế quy định tại điểm 1.18, mục I,Phần D - Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007. Để việc thực hiện được thốngnhất, Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Theo điểm 1.18, mục I, Phần D - Thông tư59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính thì: "Máy móc, thiết bị,phương tiện vận tải do các nhà thầu nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam theophương thức tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi công công trình, dự án sử dụngnguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu và thuế xuấtkhẩu khi tái xuất. Khi kết thúc thời hạn thi công công trình, dự án; nhà thầunước ngoài phải tái xuất hàng hoá nêu trên. Nếu không tái xuất mà thanh lý,chuyển nhượng tại Việt Nam phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩmquyền và phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định". Nội dung này đượchiểu như sau:

Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do cácnhà thầu nhập khẩu để phục vụ thi công công trình và dự án phải sử dụng nguồnhỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì mới được miễn thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh,thành phố biết và thống nhất chỉ đạo việc thực hiện./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An