TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5681/CT-TTHT
V/v: thuế nhà thầu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà Empress 138-142 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0309103635

Trả lời văn thư số AC-2014-16 củaNgân hàng về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thựchiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thôngtin quy định:

“Dịch vụ phần mềm là hoạt động trựctiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảohành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.”

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTCngày 12/04/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam.

Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩmphần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợpNgân hàng ký hợp đồng với các Công ty nước ngoài (nhà thầu nước ngoài) để thựchiện dịch vụ bảo trì phần mềm cho Ngân hàng tại Việt Nam thì khi thanh toán phídịch vụ cho Công ty nước ngoài, Ngân hàng có trách nhiệm kê khai khấu trừ thuếnhà thầu để nộp vào Ngân sách Nhà nước (thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ5% trên tổng số tiền thanh toán cho Công ty nước ngoài, dịch vụ bảo trì phầnmềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT do đó Ngân hàng không phải khấu trừthuế GTGT).

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
2034-161516 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga