BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5681/TCHQ-QLRR
V/v thực hiện phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Hải quannhận được văn bản số 667/HQBN-NV của Cục Hải quan Bắc Ninh về việc vướng mắctrong việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa là phế liệu của doanhnghiệp chế xuất thuộc diện doanh nghiệp ưu tiên được phép bán vào thị trườngnội địa khi thực hiện theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

Đối với Tờ khaithuộc trường hợp nêu tại khoản 6 Điều 86 Thông tư 138/TT-BTC ngày 25/3/2015 củaBộ Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan căn cứ theo quy định tại điểm 7Mục VIII Quyết định số 279/QĐ-BTC ngày 14/05/2014 của Bộ Tài chính ban hành ápdụng Bộ tiêu chí quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhậpcảnh, quá cảnh; điểm 13 Mục VIII Quyết định 159/QĐ-TCHQ ngày 7/8/2014 của Tổngcục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Bộ chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trongquản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh để thực hiện.

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Nguyễn Công Bình-PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa