TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5683 TCHQ/GSQL
V/v xin áp lại thuế GTGT do việc áp mã số mặt hàng là Răng giả nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan của thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 335/1104-LN ngày 16/11/2004 của Công ty TNHH Linh Nhật về việc xin áp lại thuế giá trị gia tăng (VAT) do vướng mắc về phân loại mặt hàng răng giả theo tờ khai nhập khẩu số 3888/NK /KD/NN ngày 10/11/2004 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Nội Bài; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục C và D quy định tại Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; Căn cứ Quyết định 1711/2003/QĐ-TCHQ-GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục Hải quan ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về phân loại hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội nghiên cứu, trả lời Công ty theo đúng thẩm quyền và trình tự khiếu nại.

Trong trường hợp có vướng mắc thì báo cáo có đề xuất ý kiến gửi Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An