BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: vướng mắc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1833/HQĐNa-TXNK ngày 01/11/2011 về việc vướng mắc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.1 khoản 1, điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính về việc xác định trị giá còn lại của hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế, xét miễn thuế sau thời gian sử dụng và lưu lại Việt Nam theo đó: giá trị còn lại của hàng hóa được xác định giảm dần sau mỗi năm sử dụng tại Việt Nam và giá trị còn lại bằng 0 khi thời gian sử dụng quá 10 năm. Quy định này được xây dựng và áp dụng cho tất cả các hàng hóa máy móc, thiết bị nhập khẩu. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện xác định trị giá tính thuế cho hàng hóa nhập khẩu theo đúng hướng dẫn tại điểm 1.1 khoản 1, điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK-TG(5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường