BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5686/TCHQ-GSQL
V/v thay đổi tên Công ty

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: Công ty Liên doanh UnileverViệt Nam
(Đ/c: 156, Nguyễn Lương Bằng, Q.7, TP HCM)

Trả lời công văn số 09/2009/UVNngày 04/08/2009 của Công ty Liên doanh Unilever Việt Nam về đề nghị cho phépCông ty được dùng tên cũ hoặc tên mới của Công ty để làm thủ tục hải quan chocác lô hàng mà các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan mang tên Công ty cũ. Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số412043000288 ngày 11/06/2009 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHồ Chí Minh cấp (đổi tên từ Công ty LD Unilever VN thành Công ty TNHHH Quốc tế UnileverVN) và ý kiến của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minhtại văn bản số 1366/BQL-KCN-HCM ngày 24/06/2009:

1. Tổng cục Hải quan đồng ý đểCông ty được làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng XNK theo tên Công ty cũ(Công ty LD Unilever Việt Nam) và chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan mang tênCông ty cũ đến hết ngày hết ngày 11/12/2009.

2. Từ sau ngày 11/12/2009, Côngty làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng XNK theo tên Công ty mới (Công tyTNHH Quốc tế Unilever Việt Nam). Trường hợp các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hảiquan vẫn mang tên Công ty cũ thì vẫn chấp nhận cho làm thủ tục hải quan nhưngchỉ áp dụng đối với các hợp đồng/đơn hàng ký trước ngày 12/12/2009 và việc làmthủ tục này được thực hiện đến hết ngày 30/04/2010.

3. Khi thực hiện điểm 1, 2 nêutrên, Công ty phải:

- Có văn bản cam kết tự chịutrách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề liên quan đối với các lô hàng XNK củaCông ty với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng.

- Khi thực hiện khai trên tờkhai hải quan, trường hợp khai tên mới thì Công ty phải mở đóng ngoặc ghi têncũ của Công ty; trường hợp khai tên cũ thì Công ty phải mở đóng ngoặc ghi tênmới của Công ty.

4. Sau ngày 30/04/2009, cácchứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của Công typhải mang tên mới (Công ty TNHH Quốc tế Unilerver Việt Nam).

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường