BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5687/BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2011

Kínhgửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Chỉ thịsố 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dụcmầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệpnăm học 2011 - 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác họcsinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 – 2012 nhưsau:

A. Nhiệm vụtrọng tâm

1. Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghịquyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chú trọng nội dung liênquan tới giáo dục trong thời kỳ “đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường”.

2. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thânthiện, học sinh tích cực”; tăng cường công tác giáo dục toàn diện cho học sinh,sinh viên, giáo dục kỹ năng sống, văn hóa truyền thống, xây dựng quy tắc ứng xửtrong nhà trường, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục thể chất, thể thaongoại khóa và công tác y tế trường học.

4. Tích cực triển khai các hoạt động phòng chống tai nạn đuối nước chohọc sinh, đặc biệt là triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong các nhàtrường. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạnthương tích, giảm nhẹ thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu. Chú trọng nângcao chất lượng công tác bảo hiểm y tế cho học sinh.

5. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phòngchống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong nhà trường và phòng chống tác độngtiêu cực của trò chơi trực tuyến (Games online ) đối với học sinh.

6. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môncho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác học sinh, sinh viên, thể dục thểthao và y tế trường học. Đẩy mạnh việc triển khai thành lập bộ máy chuyên tráchthực hiện công tác học sinh, sinh viên tại các sở giáo dục và đào tạo.

7. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, cấp khu vực và toànquốc vào năm 2012.

B. Nhiệm vụ cụthể

I. Công tácgiáo dục Tư tưởng – Văn hoá

1. Học tập và quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ XI của Đảng, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳđẩy mạnh sự nghiệp “công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tăng cường giáodục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên để mang lại hiệu quả trong côngtác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên .

2. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh, các nhà trường và cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện việctích hợp giảng dạy nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học chính khoá vàcác hoạt động ngoại khoá trong nhà trường. Triển khai đi vào chiều sâu nội dung“làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thânthiện, học sinh tích cực”, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh việc giáo dục kỹ năngsống cho học sinh, tăng cường tính tích cực của học sinh. Tổ chức xây dựng quytắc ứng xử trong nhà trường, tập huấn nhân rộng mô hình các điển hình tiên tiếntrong phong trào thi đua tới đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ở cácnhà trường và cơ sở giáo dục.

4. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN vàkế hoạch phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trung ương Đoàn TNCS Hồ ChíMinh năm học 2011 – 2012. Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ văn hóa, vănnghệ trong các nhà trường, cơ sở giáo dục.

II. Công tácquản lý học sinh, sinh viên

1. Triển khai thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại củatrò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh,sinh viên giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo ngày 07/4/2011).

2. Ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chương trình quốcgia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy và phòng chống mại dâm giaiđoạn 2011-2015 và kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm học 2011-2012 gắn kết vớiviệc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáodục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Hướng dẫn phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tácbảo đảm an ninh, trật tự trường học (Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT /BGDĐT -BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an).

- Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơsở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/BGDĐT của BộGiáo dục và Đào tạo).

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tộiphạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉtết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý(26/6/2012).

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT về tăng cườngcông tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; cuộc vận động“Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêmtúc luật giao thông” và Kế hoạch liên tịch số 9337/KHLT ngày 4/9/2007 giữa BộGiáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Trung ương Đoàn TNCS HồChí Minh và Đài truyền hình Việt Nam theo văn bản hướng dẫn của Bộ.

Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về an toàn giao thông nhằmhưởng ứng Tháng an toàn giao thông (tháng 9/2011).

4. Thực hiện Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác họcsinh, sinh viên nội trú trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốcdân; tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Các sởgiáo dục và đào tạo ban hành quy định về khu nội trú thuộc thẩm quyền theoThông tư số 27/2011/TT-BGDĐT trong năm học 2011 – 2012.

5. Triển khai thực hiện Quy định về đồng phục học sinh, sinh viên phù hợpvới tình hình thực tiễn tại địa phương (Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của BộGiáo dục và Đào tạo).

6. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn tâm lý và tư vấn hướng nghiệp, tưvấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng nhiều hoạt động phù hợp.

7. Tổ chức các buổi giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủthông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên theoQuyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho tất cả học sinh cáclớp cuối cấp trung học sơ sở, trung học phổ thông.

III. Công tácthể dục thể thao (TDTT)

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về công tác giáo dục thểchất và thể thao trường học: Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT về việc ban hànhQuy chế giáo dục thể chất và y tế trường học, Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT vềviệc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV, Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoácho học sinh, sinh viên.

2. Tiếp tục tham gia, tăng cường tổ chức việc bồi dưỡng nâng cao chuyênmôn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý về công tác giáo dục thể chất vàthể thao trường học; duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thaotại các nhà trường và cơ sở giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên,cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao tại khuvực và toàn quốc.

3. Chú trọng và đẩy mạnh việc triển khai công tác phòng chống tai nạnđuối nước cho học sinh, đặc biệt là việc triển khai các mô hình thí điểm dạybơi cho học sinh khối tiểu học. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quanvà chỉ đạo các nhà trường tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia cáclớp học bơi ngoại khóa trong năm học và dịp hè.

4. Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đểđảm bảo tốt cho việc tập luyện TDTT (bể bơi, nhà tập đa năng, trang thiết bị).

5. Đẩy mạnh công tác vận động thành lập Hội Thể thao học sinh tại cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Tích cực tổ chức và tham gia các sự kiện TDTT của học sinh trong nămhọc, cụ thể:

* Các hoạt động trong nước:

- Các tỉnh triển khai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh theo đúng kếhoạch đã được đề ra.

- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn, tổ chức thành lập đoàn thể thao học sinhcủa tỉnh tham dự Hội khỏe Phù Đổng tại các khu vực và chuẩn bị lực lượng thamdự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII – 2012 tại Cần Thơ.

- Giải Bóng đá HKPĐ Cúp Millo học sinh tiểu học và THCS toàn quốc năm2012.

- Giải Điền kinh và Bóng rổ học sinh toàn quốc năm 2012

- Giải Cầu lông, Đá cầu học sinh toàn quốc năm 2012

- Giải Bóng bàn học sinh toàn quốc năm 2012

- Giải EAROBIC học sinh tiểu học, THCS và THPT toàn quốc năm 2012.

- Giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ III - 2012

- Tổ chức đội tuyển học sinh ngành Giáo dục tham dự Giải vô địch trẻ -thiếu niên Judo toàn quốc năm 2012 tại Cần Thơ.

* Các hoạt động quốc tế :

- Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ IV – 2012 tại Indonesia

- Đại hội Olympic học sinh tiểu học Đông Nam Á lần thứ V – 2012 tạiIndonesia

- Giải vô địch Kata (Judo) Châu Á lần thứ 2 – 2012 tại Hồng Kông

- Giải Bóng đá học sinh Châu Á U18 lần thứ 40

- Giải Bóng đá học sinh Châu Á U15 lần thứ 6

- Giải Cầu lông học sinh Châu Á tại Hồng Kông

- Giải Điền kinh học sinh Châu Á tháng 6/2012 tại Malaysia

- Giải Bắn súng học sinh Châu Á tại Thái Lan

- Giải Bóng rổ học sinh Châu Á tại Trung Quốc

Đối với hoạt động TDTT HS quốc tế, các địa phương căn cứ khả năng vềkinh phí và điều kiện của địa phương xem xét, lựa chọn báo cáo với UBND tỉnhcho phép và đăng ký với Bộ để cử HS tham gia.

IV. Công tácY tế trường học

1. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tại địaphương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủtướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán chi cho công tác y tế trườnghọc căn cứ vào Quy định về hoạt động y tế trong các tr­ường tiểu học, trung họccơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ); Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non(Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ) và Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện côngtác y tế trong các trường học (Thông tư 14/2007/TT-BTC ) Tiếp tục thực hiện Quyđịnh xây dựng tr­ường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích (Quyết địnhsố 4458/QĐ-BGDĐT ); Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS (Quyết định 84/2008/QĐ-TTg ; Chỉ thị số 61/2008/CT-BGDĐT ) và phòng, chống tác hại của thuốclá trong ngành giáo dục (Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT ; Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ).

3. Bố trí cán bộ làm công tác y tế trường học theo Hướng dẫn định mứcbiên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (Thông tư Liên tịchsố 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ) . Đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tácy tế trường học. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc tổ chứcvà tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn y tế trườnghọc do ngành giáo dục, ngành y tế và liên ngành tổ chức.

4. Phối hợp với ngành y tế và các ban, ngành có liên quan tại địa phươngtăng cường kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học theo quy định tại Thôngtư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT quy định các nội dung đánh giá công tácy tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổthông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

5. Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, vệ sinh cá nhân,vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; dinh dưỡng học đường, nha họcđường, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp. Phòng chống tác hại của thuốc lá,rượu, bia; các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm A H5N1, bệnh“tay, chân, miệng”, cong vẹo cột sống, cận thị, mắt hột, lao, sởi, sốt rét, sốtxuất huyết, giun sán, ...). Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tácphòng tránh tai nạn thương tích, giảm nhẹ thảm họa thiên tai và biến đổi khíhậu.

6. Tiếp tục lồng ghép các nội dung công tác y tế trường học (giáo dục dânsố, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sốngvà phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh...) vào các môn học và các hoạt động giáodục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá. Tăng cường công tác truyền thônghưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Tuần lễQuốc gia không thuốc lá”, “Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS”, “Ngày môitrường thế giới” ...

C. Tổ chứcthực hiện

Các sở giáo dục và đào tạo cần bám sát Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12tháng 8 năm 2011 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổthông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 – 2012 vàHướng dẫn này để xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các nội dung tạiđơn vị mình. Hướng dẫn này được phổ biến đến tất cả các sở giáo dục và đào tạo,các nhà trường, giáo viên, cán bộ công chức toàn ngành để quán triệt và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên (để th/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để ph/h);
- Các Bộ: VHTTDL, LĐTBXH, CA, YT và Đoàn TNCS HCM, Hội LHPNVN,
Hội KH, (để ph/h);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để th/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý