BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5687/TCT-CS
V/v Hóa đơn, Biên lai thu phí

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 2956/CT-HCQTTVAC ngày15/9/2014 của Cục Thuế tỉnh ThanhHóa vềviệc báo cáo một số vướng mắc trong việc xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn và biên lai phí, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1/ Về xử phạt vi phạm về hóa đơn:

Tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ giải thích từ ngữ như sau:

“6. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đãđược in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định này, nhưng chưa hoàn thành việcthông báo phát hành.

8. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóađơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóađơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) để lậpkhi bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngânsách.”

Tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/05/2010 của Chính phủ quy định phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinhdoanh như sau:

“4. Tờ thông báo phát hành hóa đơn được gửi đến cơquan thuế nơi tổ chức, cá nhân phát hành thông báo đóng trụ sở chính, trongthời hạn mười ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành và niêm yết ngay tại cáccơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóađơn.”

Tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhânkinh doanh như sau:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quảnlý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sửdụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo pháthành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóađơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bánhàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”

Tại Điều 38. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá,phí, lệ phíhóa đơn có quy định hành vivi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khibán hàng hóa, dịch vụ:

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồngđối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tạiKhoản 2 Điều 37 Nghị định này) và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân viphạm quy định tại Khoản 2 Điều này còn phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưalập, không còn giá trị sử dụng.”

Tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quyđịnh các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

“5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy địnhtại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản1 Điều này).

Sử dụng hóa đơnbất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơnvà các trường hợp cụ thể xác định là sửdụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bấthợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy địnhtại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Trung tâm đăngkiểm xe cơ giới 36.03D-Tổng công ty đầu tư xây dựng thương mại Miền Trung gửiThông báo phát hành hóa đơn ngày10/7/2014, ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại Thông báo phát hành là ngày15/07/2014, nhưng sử dụng hóa đơn từ ngày12/7/2014 thì đề nghị Cục Thuế kiểm tra, xem xét nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh,Trung tâm đã kê khai nộp thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Trường hợp Trung tâm không kê khai nộp thuế đối vớicác hóađơn đã sử dụng từ ngày 12/7/2014nêu trên thì Trung tâm bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp khi bánhàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP vàTrung tâm phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mới thay thế thông báo phát hànhhóa đơn đã gửi cơ quan thuế.

2/ Xử phạt vi phạm về biên lai phí, lệ phí:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xem xét các Biên lai thu phí sử dụng trước ngàyđăng ký bắt đầu sử dụng hóađơn được ghitrong Thông báo phát hành Biên lai thu phí đã gửi cơ quan thuế nếu gắn vớinghiệp vụ kinh tế phát sinh, Trung tâm đã kê khai nộp phí thu vào ngân sách nhànước thì không xử phạt vi phạm hành chính về biên lai thu phí, lệ phí. Trườnghợp Trung tâm không kê khai, nộp phí thì bị xử phạt vi phạm quy định về sử dụngchứng từ theo Điều 30 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủquy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí,hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn