BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5688/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công vănsố 44148/CT-HTr ngày 10/09/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc kê khaithuế của Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ viễn thông Thăng Long, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại Điểm 03 Chuẩnmực số 14 (Doanh thu và thu nhập khác) ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Chiết khấu thươngmại là khoản doanh nghiệp bán hàng giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàngvới khối lượng lớn.”

Tại điểm 8.1 MụcII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnkhai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý như sau:

“- Người nộp thuếlà đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đốitượng chịu thuế giá trị gia tăng phải khai thuế đối với doanh thu bán hàng đạilý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

- Người nộp thuếlà đại lý thu mua theo các hình thức phải khai thuế giá trị gia tăng đối vớihàng hóa thu mua đại lý và doanh thu hoahồng được hưởng.

- Người nộp thuếlà đại lý bán vé của dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc bán bảo hiểm theo đúng giá quy định củabên giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải khai thuế giá trị gia tăng đốivới doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lýđược hưởng.

- Người nộp thuếlà đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộcdiện không chịu thuế giá trị gia tăng thì không phải khai thuế giá trị gia tăngđối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ đó vàdoanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.”

Tại điểm a Khoản 8Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫnkhai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý như sau:

“- Người nộp thuếlà đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ:bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịchvụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lýbán bảo hiểm thì không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hànghóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng.”

Tại điểm a Khoản 8Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnkhai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý như sau:

“- Người nộp thuếlà đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc làđại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng khôngphải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóathu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồngđại lý được hưởng. Hóa đơn đầu ra, đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán đại lý vàhàng hóa thu mua đại lý được khai trên bảng kê mẫu số 01-1/GTGT và mẫu số 01-2/GTGT;số liệu tổng hợp về hàng hóa, dịch vụ bán đại lý, hàng hóa thu mua đại lý trênhai bảng kê này không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai thuế giá trị giatăng.”

Ngày 20/11/2012Tổng cục Thuế có công văn số 4133/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việckê khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý bán sim và thẻ cào điện thoại diđộng của Công ty TNHH MTV Thủy Hương (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục thuếthành phố Hà Nội kiểm tra từ thực tế phương thức mua bán của Công ty TNHH Cungứng dịch vụ viễn thông Thăng Long (mua đứt bán đoạn hay đại lý bán đúng giáhưởng hoa hồng), thực tế kê khai thuế của Công ty để xem xét, xử lý theo quyđịnh và thẩm quyền.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân