VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5689/VPCP-QHQT
V/v Tham dự và phát biểu khai mạc Chương trình “CNTT- Đánh giá đa chiều trong khuôn khổ diễn đàn”

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 2325/BTTTT-HTQTngày 12 tháng 8 năm 2009), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Thôngtin và Truyền thông phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin vàcác cơ quan liên quan dự thảo bài phát biểu khai mạc của Phó Thủ tướng tạiChương trình đối thoại “CNTT-Đánh giá đa chiều” trong khuôn khổ Diễn đàn Côngnghệ Thông tin Thế giới năm 2009 (WITFOR 2009) tổ chức tại Trung tâm Hội nghịQuốc gia vào ngày 26 tháng 8 năm 2009 trình Phó Thủ tướng xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc