BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/TCHQ-GSQL
V/v đơn vị tính khi nhập khẩu mặt hàng là sản phẩm thuốc lá

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian vừa qua, Tổng cục nhậnđược công văn báo cáo vướng mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến đơn vịtính khi nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thựchiện như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam thì đơn vị tính của Chương 24 "thuốc lá và nguyên liệu thaythế thuốc lá lá đã chế biến" là kg.

Để tạo điều kiện thuận lợi chodoanh nghiệp kê khai làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu các mặt hàng là sảnphẩm (ví dụ: thuốc lá điếu, xì gà…) thuộc nhóm 24.02 và 24.03 của Chương 24,Tổng cục Hải quan đồng ý để các doanh nghiệp được kê khai đồng thời cả đơn vịtính theo kg và theo kiện hoặc cây hoặc gói phù hợp với thực tế, yêu cầu quảnlý hàng hóa nhập khẩu và quy đổi trên tờ khai để đảm bảo thống nhất.

Những mặt hàng là nguyên liệu thuộcChương 24 vẫn thực hiện theo đơn vị tính được quy định tại Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP XNK Lào Cai;
- Công ty TNHH TM Hữu nghị Lạng Sơn;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh