BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 569/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 4281/CT-THNVDTngày 28/12/2009 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về vướng mắc ưu đãi miễn thuế, giảmthuế TNDN, Tổng cục Thuế hướng dẫn căn cứ áp dụng văn bản quy phạm pháp luậtnhư sau:

1. Ưu đãi thuế TNDN đối với DNTN,Công ty TNHH một thành viên mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể:

Tại tiết c, điểm 2.2, Mục I, PhầnH, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:“Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

… Doanh nghiệp tư nhân, Công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộkinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây”

Căn cứ theo quy định này thì Doanhnghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới thành lập mà chủdoanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và có ngành nghề kinh doanh mới phảithay đổi hoàn toàn so với trước đây thì mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN củadoanh nghiệp thành lập mới. Trường hợp doanh nghiệp tư nhân, Công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinhdoanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây, nhưng cóbổ sung ngành nghề kinh doanh mới và đáp ứng yêu cầu về ưu đãi (ngành, địa bàn)thì không được xét ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN của ngành nghề kinh doanh mới.

2. Ưu đãi thuế TNDN phát sinh trongtrường hợp ấn định doanh thu:

Tại điểm 1, Mục I, Phần H, Thông tưsố 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Điều kiện ápdụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Các ưu đãi về thuế thu nhập doanhnghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn,chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kêkhai”.

Tại điểm 2.8, Mục I, Phần H, Thôngtư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Doanh nghiệptrong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanhnghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra pháthiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thìdoanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyđịnh. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh traáp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

- Doanh nghiệp đang trong thời gianmiễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra,thanh tra quyết toán thuế kiểm tra phát hiện số thuế thu nhập doanh nghiệp miễnthuế, giảm thuế theo quy định nhỏ hơn so với đơn vị tự kê khai thì doanh nghiệpchỉ được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo số thuế thu nhập doanhnghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp; cơ quancó thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật vềthuế theo quy định”.

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp người nộp thuế đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuếTNDN nhưng qua kiểm tra, thanh tra có căn cứ chứng minh số liệu trên sổ kế toánkhông đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến việc ấn định doanh thu hoặcấn định từng yếu tố và phát sinh số thuế TNDN phải nộp thì không được xét ưuđãi miễn giảm thuế theo quy định tại điểm 2.8, Mục I, Phần H, Thông tư số130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ PC – BTC, Vụ CST – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương