công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 569 TCT/NV7
NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2003 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TÀI SẢN, THUẾ
KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ

Trả lời Công văn số 142/CT-NV ngày 31/10/2002 của Cục thuếtỉnh Cần Thơ về việc xác định tài sản, thuế khi mua bán nhà đất, Tổng cục thuếcó ý kiến như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp A mua nhà cùng với nhận chuyểnquyền sử dụng đất của hộ gia đình để làm tài sản cố định phục vụ cho sản xuấtkinh doanh, nguyên giá nhà (tài sản cố định hữu hình) và giá trị quyền sử dụngđất (tài sản cố định vô hình) là chi phí thực tế doanh nghiệp đã chi để có cáctài sản có định này. Giá trị nhà, công trình xây dựng được trích khấu hao theoquy định hiện hành. Đối với tài sản là đất, hiện nay chưa có chính sách chotrích khấu hao, tuy nhiên những chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi để xáclập quyền sử dụng đất (có chứng từ hợp pháp) thì được trích khấu hao hoặc phânbổ vào chi phí sản xuất kinh doanh.

2. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh bấtđộng sản, giá trị nhà và đất không hình thành tài sản cố định:

- Khi công ty bán phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đấttrên giá trị đất chuyển quyền, nộp thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10% trênphần giá trị còn lại (được trừ phần giá trị đất theo chứng từ mua ở khâu trước)và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có). Trong trường hợp bên mua và bên báncó thoả thuận với nhau thì người nhận quyền sử dụng đất có thể nộp thuế chuyểnquyền sử dụng đất thay cho người chuyển quyền.

- Khi công ty mua phải nộp lệ phí trước bạ giá trị nhà, đất.Khi công ty bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất cho người mua thì người muatiếp tục nộp lệ phí trước bạ lần sau.

3. Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản nhà và đất của tưnhân thì việc bán nhà cùng với việc chuyển quyền sử dụng đất đó phải được cơquan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Thủ tục chuyển quyền cũng như giá trịnhà, giá trị quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Cần Thơ phối hợp với các ngành có liênquan ở địa phương để thực hiện thu thuế và các khoản thu liên quan đến đất đaitheo đúng quy định của pháp luật.