ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/UBND-NC
V/v giải quyết chế độ với thanh niên xung phong tập trung đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Bắc Giang, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 01/3/2013, Bộ Nội vụ có Côngvăn số 720/BNV-CTTN về việc giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong tậptrung đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiếnnhư sau:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợpvới Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị cóliên quan triển khai thực hiện; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quyđịnh.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số720/BNV-CTTN ngày 01/3/2013 của Bộ Nội vụ)./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- LĐVP, KT, VX, TH
.
- Lưu: VT, NC.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Kha