BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5691/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu tấm LCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH điện tử Samsung Vina
 (928 QL 1A, Linh Trung, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 41/09/FQQD-SV ngày31/3/2009 của Công ty TNHH điện tử Samsung Vina đề nghị điều chỉnh giảm thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với màn hình LCD từ 3% xuống 0%. Về việc này, BộTài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ danh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu và danh mục sửađổi biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì màn hình mỏng thuộc mã 8529.90.94.00 thuếsuất 3%.

Căn cứ biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt CEPT/AFTA2008-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008 của BộTài chính thì mặt hàng ti vi màn hình dẹt thuộc mã 8528.72.90 thuế suất 5%.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tập hợp kiến nghị của các Côngty về mức thuế suất thuế nhập khẩu chi tiết linh kiện hàng điện tử, thiết bị vitính để sửa đổi cho phù hợp. Trước mắt đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quyđịnh hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH điện tử Samsung Vinađược biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường