VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5692/VPCP-KTTH
V/v sử dụng lệ phí lãnh sự ở nước ngoài để đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 11077TC/TCĐN ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc sử dụng lệ phí lãnh sự ở nước ngoài để đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Ngoại giao được sử dụng trong năm 2004 số dư đến 31 tháng 12 năm 2003 của quỹ đầu tư từ nguồn thu lệ phí lãnh sự ở nước ngoài, để tiếp tục thực hiện Quyết định số 88/2002/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở vật chất các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên. Việc giải ngân cụ thể số vốn được sử dụng phải thực hiện theo đúng tiến độ thực tế triển khai và phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trường hợp đến 31 tháng 12 năm 2004 không sử dụng hết số dư quỹ đầu tư nêu trên, yêu cầu Bộ Ngoại giao nộp ngân sách nhà nước số còn lại theo quy định hiện hành.

3. Việc bố trí vốn để tiếp tục thực hiện Đề án trong năm 2005, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ số thu lệ phí đã ghi ngân sách nhà nước và kế hoạch xây dựng cơ bản của Bộ Ngoại giao để dự trù chi xây dựng cơ bản trong ngân sách nhà nước năm 2005 cho Bộ Ngoại giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy