VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5692/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng cáo phục vụ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 130/TTr-BVHTTDL ngày 14 tháng 8 năm 2008) về việchỗ trợ tuyên truyền, quảng cáo phụcvụ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc phối hợp, hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổchức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009, các Bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vàtỉnh Quảng Ninh thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 6926/VPCP-QHQT ngày 28 tháng 11 năm 2007.

2. Về việc đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hỗ trợ:Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Tổng Công ty Hàng khôngViệt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình triển khai tổ chức Diễn đàn, nếu phátsinh những vấn đề vướng mắc có tính liên ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchchủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ;- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân,- Phó TTg Phạm Gia Khiêm,- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; Các Vụ: TH, QHQT, TTĐT, TKBT, KTN, KGVX;- Lưu: VT, KTTH (3).25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng