BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 5697/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu phế liệu từ khu công nghiệp, khu chế xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8434/BCT-KHCN ngày 20/9/2013 của Bộ Công Thương về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Nga tạm thời không cần xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu khi thực hiện hoạt động kinh doanh thu mua phế liệu công nghiệp, vận chuyển chất thải nguy hại từ các khu công nghiệp, khu chế xuất vào nội địa. Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ nội dung cụ thể như sau:
1. Công văn số 2621/TCHQ-GSQL ngày 15/5/2013 của Tổng cục Hải quan và công văn số 8892/BTC-TCHQ ngày 09/7/2013 của Bộ Tài chính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi và đề nghị xem xét việc không yêu cầu các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại và có chức năng buôn bán phế liệu, phế thải phải xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu khi làm thủ tục nhập khẩu phế liệu từ khu công nghiệp, khu chế xuất. Các công văn nêu trên không đề nghị riêng cho phép doanh nghiệp cụ thể không cần xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu khi thực hiện hoạt động kinh doanh thu mua phế liệu công nghiệp, vận chuyển chất thải nguy hại từ các khu công nghiệp, khu chế xuất vào nội địa. Công văn số 2896/BTNMT-TCMT ngày 30/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Bộ Công Thương đề nghị cho ý kiến về sự cần thiết của việc chỉnh sửa, bổ sung Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, tại công văn số 8434/BCT-KHCN ngày 20/9/2013 của Bộ Công Thương căn cứ vào các công văn của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trên để cho phép Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Nga tạm thời không cần xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu khi thực hiện hoạt động kinh doanh thu mua phế liệu công nghiệp, vận chuyển chất thải nguy hại từ các khu công nghiệp, khu chế xuất vào nội địa.
2. Theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép doanh nghiệp tạm thời không cần xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu là phù hợp hơn.
Do vậy, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Bộ Công Thương về việc này. Trường hợp các Bộ đồng ý cho phép việc không yêu cầu các doanh nghiệp phải xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu khi làm thủ tục nhập khẩu phế liệu từ khu công nghiệp, khu chế xuất thì đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất để thống nhất thực hiện trên toàn quốc. Trong khi chờ ý kiến thống nhất của các Bộ, cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu phế liệu theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường.
Tổng cục Hải quan trao đổi với quý Bộ nội dung trên và mong sớm nhận được ý kiến của quý Bộ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh