BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5699/BCT-XNK
V/v thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số18/NQ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2010 về việc giao Bộ Công Thương hướng dẫn các Bộ,cơ quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoànkinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước kiểm soát từng hợp đồngnhập khẩu để bảo đảm nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư đáp ứng đủ nhu cầu sảnxuất, kinh doanh, vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2840/QĐ-BCTngày 28 tháng 5 năm 2010 về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư,nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. Để triển khai cụ thể các vấn đề này,Bộ Công Thương đề nghị như sau:

1. Về kiểm soát hợp đồng nhập khẩu

a) Đối với các Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo và theo dõi các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhànước, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, hoặc có phầnvốn góp do các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý không nhập khẩu hoặc hạn chế nhậpkhẩu những máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất đượcnêu tại Quyết định số 2840/QĐ-BCT .

Đối với những trường hợp cần thiết nhập khẩu những những máymóc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu này, đơn vị nhập khẩu phải có những giảitrình cụ thể về sự cần thiết phải nhập khẩu. Những máy móc, thiết bị, vật tưcần nhập khẩu phải là những mặt hàng trong nước chưa sản xuất được; hoặc đã sảnxuất được nhưng chất lượng, thông số kỹ thuật không đảm bảo cho việc sử dụng;

- Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụngnhững máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, cácBộ ngành, UBND các tỉnh (các Sở Công Thương) cần liệt kê danh sách những doanhnghiệp thuộc ngành (đối với các Bộ), doanh nghiệp trên địa bàn quản lý (đối vớiUBND) đang sản xuất những máy móc, thiết bị, vật tư cùng chủng loại để cácdoanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư tiện liên hệ, traođổi thông tin, thiết lập các quan hệ, hợp đồng mua bán. Danh sách cần cập nhật,chi tiết, bao gồm tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, tên trangweb, số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ, các mặt hàng sản xuất, cung ứng;

- Phân tích các nhu cầu doanh nghiệp cần mua và doanh nghiệpcần bán thuộc diện quản lý của Bộ ngành, của UBND và đưa các thông tin này lêntrên các website, các tạp chí chuyên ngành của các Bộ ngành, UBND để mở rộng cơhội giao thương của các doanh nghiệp trong cả nước;

- Tích cực kết nối, mở các hội chợ giao thương giữa cácdoanh nghiệp mua và bán, giới thiệu các mặt hàng, tại một số địa phương trọngđiểm để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có thể gặp gỡ, tìm hiểu thông tin, xúctiến các hợp đồng mua bán.

b) Đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước,doanh nghiệp nhà nước

- Cần tự chủ tìm nguồn hàng trong nước về những máy móc,thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được nêu tại Quyết định số2840/QĐ-BCT hạn chế nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nướcđã sản xuất được. Trường hợp cần thông tin, có thể liên hệ với các Bộ ngành,UBND tỉnh, các Sở Công Thương để tìm hiểu hoặc tìm trên các trang web của cáccơ quan quản lý nhà nước này;

- Trường hợp có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư,nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, cần có giải trình cụ thể về sự cầnthiết phải nhập khẩu như: chưa có mặt hàng tương tự được sản xuất trong nước;mặt hàng sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho dự án sản xuất;

- Đối với trường hợp những Tập đoàn kinh tế, Tổng công tyNhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã sản xuất được một số máy móc, thiết bị, vậttư có nhu cầu tiêu thụ trong nước, các đơn vị này cần chủ động liên hệ các Bộngành, UBND tỉnh, thành phố, Sở Công Thương để gửi thông tin và đề nghị các cơquan quản lý nhà nước này đăng tải thông tin rộng rãi trên các website của cáccơ quan này, trên các báo, tạp chí của các cơ quan này để các doanh nghiệp cóquan tâm có thể tìm hiểu và liên hệ.

2. Đối với các dự án đầu tư công

Việc triển khai các dự án xây dựng trụ sở, mua sắm trangthiết bị, dự án đầu tư công do các Bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương phê duyệt, quản lý, thực hiện, đề nghị cần ưu tiên sử dụng máy móc,thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. Việc nhập khẩu cácmáy móc, thiết bị, vật tư này chỉ đặt ra khi những mặt hàng này chưa được sảnxuất trong nước hoặc các thiết bị trong nước không đáp ứng được về mặt kỹthuật.

3. Triển khai thực hiện

Sau khi nhận được công văn này, Bộ Công Thương đề nghị cácBộ, cơ quan Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoànkinh tế, Tổng công ty Nhà nước sớm triển khai thực hiện và có thông báo cụ thểvề tình hình triển khai thực hiện hàng tháng để Bộ Công Thương tổng hợp, đánhgiá, báo cáo Chính phủ về tiến độ và diễn biến thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên