BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 57/BXD-KTXD
V/v: Chi phí công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình ở hải đảo.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1522/SXD-XDCB ngày 25/12/2008của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về chi phí công tác tư vấn giám sát thi côngxây dựng công trình ở hải đảo. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất,điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức dự toán của Nhà nước vàphương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng đểxây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dựtoán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Định mức chi phí giám sát thicông xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VPngày 14/8/2007. Trường hợp áp dụng định mức chi phí giám sát thi công xây dựngcông trình như tại văn bản số 1751/BXD-VP không phù hợp, thì lập dự toán chiphí như hướng dẫn tại phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí để chủ đầu tư phêduyệt áp dụng.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang