BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 57/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Hiệp Phước Hưng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 19/CV-HPH ngày 19/3/2010 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Hiệp Phước Hưng về chi phí tư vấn giám sát thi công. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với công tác giám sát thi công như đã nêu tại văn bản số 19/CV-HPH trường hợp kéo dài thời gian xây dựng công trình không do lỗi của nhà thầu tư vấn giám sát thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, điều kiện cụ thể của công trình và các quy định của nhà nước có liên quan để xác định chi phí do kéo dài thời gian làm cơ sở bổ sung hợp đồng. Việc thanh toán quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Hiệp Phước Hưng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh