BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 57/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn về quản lý sử dụng nhà chung cư

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Công tyCổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn

Trả lời Văn bản số 246/SG-CV ngày 13/5/2011của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn đề nghị hướng dẫnmột số vấn đề có liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

1. Về việc tổ chức họp để bàn giao

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanhnhà Sài Gòn chủ trì tổ chức cuộc họp với Ban quản trị, đại diện UBND quận 3 -thành phố Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp đang quản lý vận hành nhà chung cư, lập Biênbản bàn giao và tiếp nhận (hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị, kinh phí quản lývận hành và bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư) giữa Công ty với Ban quảntrị nhà chung cư có sự chứng kiến của đại diện UBND quận 3, Doanh nghiệp đangquản lý vận hành nhà chung cư đó.

2. Về Biên bản bàn giao và tiếp nhận

Biên bản bàn giao, tiếp nhận cần nêu những nộidung chính như: các bên bàn giao và tiếp nhận, cơ quan, đơn vị chứng kiến; việcbàn giao, tiếp nhận bản vẽ hoàn công, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quátrình bảo trì, vận hành nhà chung cư; về trang thiết bị phần sở hữu chung nhàchung cư; về quyết toán thu chi kinh phí bảo trì, vận hành nhà chung cư (baogồm tổng số tiền đã thu của các hộ dân dành cho việc bảo trì, quản lý vận hành,các khoản đã chi cho bảo trì phần sở hữu chung, vận hành nhà chung cư và sốtiền còn lại)...

3. Về bàn giao tài khoản kinh phí bảo trì

Công ty cần làm việc với ngân hàng, nơi mở tàikhoản tiền gửi kinh phí bảo trì để giao lại tài khoản cho đại diện Ban quản trị(gồm Trưởng Ban và một thành viên Ban quản trị) với hình thức đồng chủ tài khoảnđể quản lý và sử dụng khoản kinh phí này theo quy định của pháp luật về tàichính.

Sau khi Công ty bàn giao cho Ban quản trị tiếpnhận các nội dung nêu trên, Doanh nghiệp đang quản lý vận hành cần tiếp tụcthực hiện hợp đồng đã ký với Công ty để quản lý vận hành nhà chung cư đảm bảocho nhà chung cư hoạt động bình thường, duy trì việc cung cấp các dịch vụ thiếtyếu cho các hộ dân sống trong khu nhà chung cư này cho đến khi Ban quản trị kýhợp đồng mới với Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công tyCổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu VT; QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS
Nguyễn Mạnh Hà