BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 57/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 617/SXD của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 617/SXD ngày 25/10/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đề nghị cho ý kiếngiải quyết nhà đất của gia đình bà Lê Bạch Tuyết tại thị trấn Gò Dầu, huyện GòDầu tỉnh Tây Ninh. Sau khi nghiên cứu văn bản số 617/SXD , Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Đối với nhà đất mà Nhà nước đãcó văn bản quản lý nhưng đến thời điểm Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày02/04/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành (ngày 18/04/2005)mà Nhà nước chưa thực hiện quản lý, chưa bố trí sử dụng thì áp dụng quy địnhtại Điều 5 của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 để giải quyết;

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TâyNinh thì nhà đất của ông Lê Văn Hiếu Du đã có quyết định quản lý của Nhà nướcnăm 1984. Tuy nhiên, từ năm 1990 đến nay chủ nhà vẫn đang trực tiếp sử dụng.Như vậy cần áp dụng các quy định tại Điều 5 của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 và Điều 5 của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ để giảiquyết;

Đề nghị Sở Xây dựng Tây Ninh báocáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà