BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 57/CNTT-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Giám đốc các Sở Tư pháp

Cục Công nghệ thông tin đang tiến hành xây dựng dự thảo Kếhoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn2011-2015 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng Kếhoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan giai đoạn2011-2015.

Để việc phát triển công nghệ thông tin trong toàn ngành đượcthống nhất và đồng bộ, Cục Công nghệ thông tin đề nghị các Sở Tư pháp:

+ Đề xuất xây dựng và triển khai các phần mềm, cơ sở dữ liệudùng chung đối với các Sở Tư pháp;

+ Thông tin về các phần mềm, cơ sở dữ liệu có thể dùng chunghiện có tại Sở bao gồm: đơn vị xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu, tình hình vàhiệu quả sử dụng… (ví dụ: phần mềm về trợ giúp pháp lý, quản lý quốc tịch, hộtịch, lý lịch tư pháp…)

+ Đề xuất giải pháp, hỗ trợ, hướng dẫn của Bộ trong việc triểnkhai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở và gửi về Cục Côngnghệ thông tin chậm nhất là ngày 15 tháng 4 năm 2010 để Cục Công nghệ thông tintổng hợp, xây dựng Kế hoạch và báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Thông tin vàTruyền thông để thẩm định trước khi ban hành.

Xin cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng