TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/GSQL-TH
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH NIDEC TOSOK VIỆT NAM
(Địa chỉ: đường 16, phường Tân Thuận, KCX Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn của Công ty TNHHNidec Tosok Việt Nam (là DNCX) mua hàng của doanh nghiệp nội địa gửi vào khongoại quan để chờ thuê doanh nghiệp nội địa khác gia công hoặc chỉ định giaohàng cho doanh nghiệp nội địa khác gia công, Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hànghóa gửi kho ngoại quan:

a) Công ty TNHH Nidec Tosok ViệtNam (Cty Nidec Tosok) mua hàng của Công ty HAL Việt Nam (Cty HAL) và gửi vàokho ngoại quan:

Sau khi Công ty HAL Việt Nam làmxong thủ tục hải quan xuất khẩu, Công ty Nidec Tosok Việt Nam làm thủ tục gửihàng vào kho ngoại quan tại Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan theo hướngdẫn tại khoản 2 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tàichính.

b) Sau khi gửi hàng vào kho ngoạiquan, Công ty Nidec Tosok xuất hàng cho Công ty TNHH kỹ thuật Yamazaki (CtyYamazaki) để gia công hoàn chỉnh sản phẩm:

Cty Nidec Tosok làm thủ tục đưahàng từ kho ngoại quan vào nội địa để giao cho Cty Yamazaki theo hướng dẫn tạikhoản 4 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC .

Cty Yamazaki phải làm thủ tục hảiquan như hàng hóa của thương nhân Việt Nam gia công cho thương nhân nước ngoàitheo hướng dẫn tại Thông tư 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp Cty Nidec Tosok muahàng của Cty HAL và chỉ định Cty HAL giao hàng cho Cty Yamazaki theo hợp đồngthuê gia công giữa Cty Nidec Tosok và Cty Yamazaki.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 21Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ thì Cty Nidec Tosok làDNCX có quan hệ mua, bán, trao đổi hàng hóa với Cty HAL và Cty Yamazaki là quanhệ xuất nhập khẩu. Do vậy, thủ tục hải quan thực hiện theo loại hình xuất nhậpkhẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 154/2005/NĐ-CP và hướng dẫntại Điều 45 Thông tư 128/2013/TT-BTC .

Sau khi sản xuất thành sản phẩmhoàn chỉnh nếu Cty Nidec Tosok thuê kho ngoại quan và chỉ định Cty Yamazaki đưahàng vào kho ngoại quan thì Cty Yamazaki phải làm thủ tục hải quan xuất khẩutheo loại hình tương ứng, Cty Nidec Tosok phải làm thủ tục đưa hàng vào khongoại quan theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC .

3. Trường hợp Cty Nidec Tosok thựchiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thì thực hiện theo quy định tại Nghịđịnh số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ, Thông tư 08/2013/TT-BCTngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương và khoản 8 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

4. Về thể thức văn bản, đề nghịCông ty lưu ý khi ban hành văn bản đảm bảo đúng quy định (phải có số hiệu, tênvà chức danh của người ký).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơilàm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, TH (3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha