BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 57/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế NK quà tặng

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

Trường trung học cơ sở Lâm Sơn
(Xóm Đoàn Kết – Xã Lâm Sơn – Huyện Lương Sơn – Hòa Bình)

Trả lời công văn số 22/CV-THCS ngày 12/12/2008 của Trường Trunghọc cơ sở Lâm Sơn về việc xin miễn thuế nhập khẩu 20 bộ máy tính xách tay đãqua sử dụng do Giám đốc Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc tặng, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.4.2, Mục II, Phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: thìhàng hóa là quà biếu, quà tặng các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho cáctổ chức Việt Nam có trị giá hàng hóa không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng thìđược xét miễn thuế nhập khẩu. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết miễn thuế nhậpkhẩu là Cục Hải quan địa phương nơi đơn vị làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Thủ tục, hồ sơ xét miễn thuế thực hiện theo quy định tạiđiểm 2, Mục II, Phần D, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 nêu trên.

Theo trình bày của Trường trung học cơ sở Lâm Sơn tại côngvăn số 22/CV-THCS nêu trên thì trị giá 20 bộ máy tính xách tay do Tổng công tyđường cao tốc Hàn Quốc tặng cho trường khoảng 78.000 KRW (tương đương khoảng23.800.000VNĐ) nằm trong định mức được miễn thuế nhập khẩu. Do đó đề nghị Quýtrường liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để đượcxem xét giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trường trung học cơ sở LâmSơn được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn