TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
------------------
V/v: Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)
Trả lời công văn số 853/TCDL-LH ngày 20/08/2012 của Tổng cục Du lịch về việc giải quyết thủ tục hải quan cho phương tiện vận tải của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia qua cửa khẩu đường bộ, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 6459/BGTVT-HTQT ngày 17/9/2009, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Không Gian liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm xuất, tái nhập theo quy định đối với 20 xe ôtô của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia qua cửa khảu đường bộ do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Không Gian tổ chức, cụ thể là:
- Tạm xuất, tái nhập qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;
- Thời gian: từ ngày 31/08/2012 đến ngày 03/09/2012.
Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Không Gian (đ/c: 198 đường 10, phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức