BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 570/LĐTBXH-TL
V/v: Đăng ký xếp công ty hạng I đối với Công ty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 2776/ĐS-TCCB ngày 21/11/2005 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2211/BTC-TCDN ngày 21/02/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm 2003, năm 2004 và Ước thực hiện năm 2005 của Công ty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhất trí với đăng ký xếp hạng I đối với Công ty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

2/ Tiền lương và phụ cấp giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý công ty được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra quyết định xếp hạng công ty.

Đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, Vụ TL (3).

TL/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGLê Duy Đồng