BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
V/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 9551/CT-TTHT ngày 20/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ phân chia di sản thừa kế là bất động sản của ông Quách Vọng Thắng (Đ/c số 222 - Bình Tiên - phường 4 - quận 6 - thành phố HCM), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điều 642 của Bộ luật Dân sự quy định việc từ chối nhận di sản như sau: “1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản. 3. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế”.
Tại khoản 1 Điều 684 của Bộ luật Dân sự quy định phân chia di sản theo di chúc như sau “1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...”.
Tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định thu nhập được miễn thuế như sau: “Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau”.
Căn cứ các quy định trên và hồ sơ kèm theo công văn, ông Quách Vọng Thắng và 4 đồng thừa kế (là con Ông Thắng) nhận được di sản thừa kế theo di chúc của bà Quách Vạn Niên là chị ruột ông Quách Vọng Thắng. Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày mở thừa kế (ngày bà Niên mất) ông Thắng và các đồng thừa kế không thực hiện thủ tục từ chối nhận thừa kế do đó ông Thắng và các đồng thừa kế (là con Ông Thắng) Quách Đại Thanh Thế, Quách Đại Thanh Hùng, Quách Đại Thanh Dũng, Quách Đại Hồng Anh được coi là đồng ý nhận thừa kế theo quy định tại Điều 642 Bộ Luật dân sự. Do di chúc không xác định phần thừa kế của từng người nên tài sản thừa kế được chia đều cho từng thừa kế theo quy định tại Điều 684 Bộ Luật dân sự; Vì vậy:
- Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế TNCN) của ông Quách Vọng Thắng và 4 đồng thừa kế (là con Ông Thắng) Quách Đại Thanh Thế, Quách Đại Thành Hùng, Quách Đại Thanh Dũng, Quách Đại Hồng Anh hưởng di sản thừa kế theo di chúc của bà Quách Vạn Niên để lại được xác định theo quy định tại Điều 684 của Bộ luật Dân sự; Ông Quách Vọng Thắng được miễn thuế TNCN, các đồng thừa kế khác nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế quà tặng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật thuế TNCN.
- Trường hợp sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với thu nhập nhận được từ thừa kế, các cá nhân tiếp tục thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo tỷ lệ thỏa thuận thì cơ quan thuế căn cứ vào văn bản thỏa thuận này để xác định nghĩa vụ nộp thuế TNCN của từng cá nhân.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Quách Vọng Thắng (đ/c: số 222 - Bình Tiên - phường 4 - quận 6 - thành phố HCM);
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vi Văn Doanh

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của di chúc chung vợ chồng là khi nào ? Di chúc miệng có hiệu lực không ?