ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/UBND-KT
V/v tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Công an Thành ph;
- Các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm hỗ trợ kịp thời, tạo thuận lợi cho việc lưu thông, xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là đối với nguyên liệu phục vụ sản xuất và nông sản tại các địa phương đang có dịch như: tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh,... đang gặp khó khăn. Trên cơ sở đ nghị của các địa phương, thành phố Hà Nội đã cùng các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, tổ chức, cá nhân... tích cực hỗ trợ, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả kết nối nông sản của các địa phương về tiêu thụ tại Hà Nội và đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp các doanh nghiệp, hộ nông dân vùng ảnh hưởng dịch bệnh.

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 1193/VPCP-KTTH ngày 24/02/2021 của Văn phòng Chính phủ và để hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ nguyên liệu phục vụ sản xuất và nông sản khó tiêu thụ của các địa phương tại Hà Nội tiếp tục được triển khai tốt trong thời gian tới, đồng thời phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và thành phố Hà Nội; UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ tr tiêu thụ sản phẩm (gọi tắt là các tổ chức thiện nguyện) tập trung triển khai, thực hiện tốt các nội dung như sau:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì tổ chức hoạt động giới thiệu, kết nối các sản phẩm khó tiêu thụ từ các địa phương có khó khăn về tiêu thụ các sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội: Kết nối thông tin với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị liên quan của các tỉnh, thành phố khi có nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đang có khó khăn; hỗ trợ thông tin kết nối nguồn hàng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất các địa phương có dịch và các đơn vị phân phối, siêu thị, chợ, cửa hàng, các tổ chức thiện nguyện... thành phố Hà Nội; kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, phối hp với các đơn vị liên quan thường xuyên thông tin, hướng dẫn, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và thành phố Hà Nội.

- Phối hp với các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tảivà Công an Thành phố để triển khai công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm khó tiêu thụ của các địa phương tại Hà Nội, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

- Tổng hợp danh sách các xe vận chuyển hàng hóa của các địa phương, gửi Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố để kiểm soát, hỗ trợ các địa phương lưu thông, vận chuyển hàng hóa về Hà Nội.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo Thành phố theo quy định.

2. Sở Y tế:

- Thống nhất với Sở Y tế các địa phương triển khai các quy định về phòng chống dịch Covid-19 đối với các hàng hóa, con người, phương tiện vận chuyển... khi tham gia lưu thông hàng hóa từ các địa phương về Hà Nội.

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp

- Hướng dẫn cụ thể, thông báo rộng rãi các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với con người, phương tiện, hàng hóa của các vùng, địa phương có dịch về tiêu thụ tại Hà Nội và hướng dẫn người tiêu dùng Hà Nội bảo đảm công tác phòng, chống dịch khi tham gia mua bán sản phẩm từ vùng có dịch về tiêu thụ tại Hà Nội, gửi các đơn vị liên quan của Hà Nội và các địa phương triển khai thực hiện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì việc phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội tuyên truyền, hưởng ứng việc hỗ trợ kết nối nông sản từ các vùng có dịch về tiêu thụ tại Hà Nội đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng Thủ đô biết, yên tâm thực hiện, đồng thời kịp thời thời ngăn chặn tác động tâm lý trước các thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang lo lắng cho người tiêu dùng.

4. Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố:

- Kiểm tra, hướng dẫn cho các phương tiện chở hàng hóa nông sản thực phẩm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch Covid-19 từ các vùng có dịch được lưu thông thuận lợi, kịp thi cung ứng hàng hóa đến các siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng... trên địa bàn Thành phố.

5. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Thành ph:

- Phối hợp với Sở Công Thương, chính quyền các cấp để nắm bắt danh sách, các đối tượng cần hỗ trợ tiêu thụ (theo danh sách cung cấp của các địa phương để đảm bảo chất lượng hàng hóa và công tác phòng chng dịch Covid-19 theo quy định) để triển khai thực hiện.

- Khi tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ trên địa bàn Thành phố phải có địa điểm cụ thể (không tổ chức tại lòng đường, vỉa hè, các địa điểm cấm họp chợ...) và phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Thành phố khi tổ chức thực hiện.

6. Đề nghị các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia công tác h trợ:

- Phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan của các địa phương để nắm bắt danh sách, các đối tượng cn hỗ trợ tiêu thụ (theo danh sách cung cấp của các địa phương đ đảm bảo chất lưng hàng hóa và công tác phòng chng dịch Covid-19 theo quy định) để triển khai thực hiện.

>> Xem thêm:  Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

- Khi tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ trên địa bàn Thành phố phải thông báo và đăng ký địa điểm cụ thể với chính quyền địa phương nơi t chức (không tổ chức tại lòng đường, vỉa hè, các địa điểm cấm họp chợ; các địa điểm không được phép kinh doanh...) phối hp, hướng dẫn nhân dân tham gia mua sắm phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19 theo quy định.

- Không lợi dụng danh nghĩa làm thiện nguyện để triển khai các nội dung khác sai mục đích, tránh lây lan dịch bệnh hoặc trục lợi khi tổ chức thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi t chức các điểm bán thiện nguyện để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ATTP, công tác phòng chống dịch Covid 19, các dịch bệnh khác khi tổ chức thực hiện.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của Pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thành phố khi tổ chức triển khai thực hiện.

7. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn. Rà soát, bố trí các địa điểm bán hàng phù hợp cho các tổ chức thiện nguyện để hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản các vùng dịch về tiêu thụ tại Hà Nội, không bán hàng tại các điểm lòng đường, vỉa hè, các địa điểm cấm họp chợ, các địa điểm không được phép kinh doanh...và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Có biện pháp phù hợp cung cấp thông tin để người tiêu dùng biết, đến mua bán hàng hóa tại các điểm bán được bố trí trên và tuân thủ thực hiện nghiêm các quy tắc phòng chống dịch Covid 19 và các dịch bệnh khác.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, rà soát, kiên quyết thực hiện giải tỏa ngay các tụ điểm kinh doanh, bán hàng tự phát, chợ cóc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch Covid-19. Tổ chức lực lượng chốt giữ, duy trì sau giải tỏa không để xảy ra tình trạng tái phát, phát sinh mới trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại các nơi tổ chức bán thiện nguyện, các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao (chợ, siêu thị trung tâm thương mại., điểm bán hàng...), chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo công tác an ninh trật tự và phòng chống dịch trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị liên quan triển khai các nhiệmvụ liên quan đến công tác hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm khó tiêu thụ của các địa phương tại Hà Nội.

- Báo cáo kết quả về Sở Công Thương vào ngày thứ Sáu hàng tuần để tổng hợp báo cáo Thành phố.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục nhập hộ khẩu về Hà Nội theo luật cư trú ?

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Thành phố để được giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch
UBND Thành phố;
- BCĐ phòng, chống dịch TP;
- Các Phó chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB; CVP,
KT, KGVX, TKBT;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT, KT V
ân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền