UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/UBND-NV
V/v hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý

Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND thành phố Huế và các huyện;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Các Hội được giao biên chế.

Thực hiện Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày15/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quảnlý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Để công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ trênđịa bàn tỉnh đi vào nền nếp, UBND tỉnh hướng dẫn quy trình như sau:

I.BỔ NHIỆM

1. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương

Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tươngđương căn cứ vào Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2004 của BộNội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộcUỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định của Bộchuyên ngành quy định tiêu chuẩn chuyên môn đối với Giám đốc, Phó Giám đốc cácsở.

2. Đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vịhành chính, sự nghiệp thuộc các sở và tương đương, Uỷ ban Nhân dân thành phốHuế và các huyện

a) Điều kiện bổ nhiệm:

- Về năng lực quản lý, điều hành:

+ Có khả năng nghiên cứu, hướng dẫn, tổ chứctriển khai thực hiện các văn bản của cấp trên và tham mưu, đề xuất các chươngtrình, kế hoạch công tác cho lãnh đạo cơ quan;

+ Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành cáchoạt động của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Có khả năng tổng hợp, nắm bắt tình hình, pháthuy được trí tuệ tập thể của cán bộ, công chức trong đơn vị.

- Về hiểu biết:

+ Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản thuộc lĩnh vực công tác của đơn vị vàcác lĩnh vực khác có liên quan;

+ Am hiểu được tình hình của địa phương để phụcvụ công tác.

- Về trình độ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên;

+ Có trình độ tin học: Chứng chỉ A trở lên;

+ Có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiếnthức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên hoặc chứng chỉ quản lý giáo dục(đối với ngành giáo dục và đào tạo) hoặc các loại hình quản lý chuyên ngànhkhác phù hợp với yêu cầu;

+ Có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp hoặctương đương trở lên.

Đối với số cán bộ, công chức trẻ thuộc diện quyhoạch nhưng chưa qua đào tạo kiến thức quản lý nhà nước và lý luận chính trị,sau khi bổ nhiệm cán bộ quản lý, cơ quan, đơn vị phải sắp xếp bố trí đi đào tạotrong thời gian sớm nhất.

- Về kinh nghiệm quản lý:

+ Đối với cấp trưởng: Đã giữ chức vụ cấp phó ítnhất từ 02 năm trở lên;

+ Đối với cấp phó: Đã được bổ nhiệm vào ngạchchuyên viên ít nhất từ 03 năm trở lên.

+ Trừ các trường hợp đặc biệt xuất sắc được đặccách về thời gian.

- Về độ tuổi bổ nhiệm: Thực hiện theo Quyết địnhsố 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 thánh 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, côngchức lãnh đạo.

- Một số điều kiện khác:

+ Có lịch sử chính trị rõ ràng, không vi phạmQuy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệchính trị nội bộ Đảng;

+ Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao;

+ Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từhình thức khiển trách trở lên.

b) Trình tự bổ nhiệm:

+ Lãnh đạo cơ quan lựa chọn giới thiệu nhân sựtrên cơ sở cán bộ trong diện quy hoạch của cơ quan, đơn vị;

+ Tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm của cán bộchủ chốt (đối với đơn vị có nhiều công chức, viên chức) hoặc toàn thể cán bộcông chức viên chức trong cơ quan;

+ Sau khi thống nhất trong lãnh đạo và cấp uỷ;Thủ trưởng cơ quan quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổnhiệm.

II. BỔ NHIỆM LẠI

1.Cán bộ lãnh đạo, quản lý trước khi hếtthời hạn giữ chức vụ 03 tháng phải tiến hành các thủ tục để bổ nhiệm lại. Điềukiện, tiêu chuẩn, trình tự bổ nhiệm lại thực hiện theo Quyết định số27/2003/QĐ-TTg ngày 19 thánh 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nếu đã hết thời hạn mà chưa hoặc khôngcó quyết định bổ nhiệm lại thì đương nhiên thôi giữ chức vụ đó.

3. Cán bộ được bổ nhiệm lại phải có đầyđủ các văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại văn bản này.

4. Trường hợp không bổ nhiệm lại, Thủtrưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bố trí công tác khác.

III. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Khi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lạicán bộ lãnh đạo, quản lý, các đơn vị lập 02 bộ hồ sơ gồm: Quyết định bổ nhiệm,bổ nhiệm lại; sơ yếu lý lịch theo mẫu 1a-BNV/2007; văn bằng, chứng chỉ các loạicó công chứng; bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác; biên bản kết quảthăm dò tín nhiệm; bản kê khai tài sản để lưu giữ 01 bộ và gửi về Sở Nội vụ 01bộ để quản lý, theo dõi.

2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Nội vụgiám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định này. Nếu phát hiện các sở, ban,ngành cấp tỉnh; Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế tổ chức triển khaithực hiện không đúng theo quy định thì kịp thời báo cáo Chủ tịch Uỷ ban Nhândân tỉnh huỷ bỏ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì trởngại, không phù hợp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBNDthành phố Huế và các huyện báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét,giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh;
- Các đoàn thể cấp tỉnh;
- CVP, PCVP và CV: TH;
- Lưu VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Thiện