BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5703/BTC-TCT
V/v Nộp tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Trả lời Công văn số 77/TĐDMVN-TCKTngày 29/01/2013 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam về giảm 50% tiền thuê đất vớidoanh nghiệp sản xuất trong Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Công văn số 244/TĐDMVN-TCKT ngày 28/03/2013, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 1 và Điều 2 Quyết địnhsố 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuêđất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:

"Điều 1. Giảm 50% tiền thuêđất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong cácngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại,dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà trong năm 2011 và năm 2012phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CPngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định này …

Điều 2. Điều kiện để đượcgiảm tiền thuê đất.

1. Sử dụng đất thuê đúng mục đích,đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Có số tiền thuê đất xác định lạitheo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 củaChính phủ tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (vớicùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền sử dụng đất)".

- Tại điểm đ, khoản 2, mục I Nghịquyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khókhăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định:

"đ) Giảm 50% tiền thuê đất năm2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nướccho thuê đất mà số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định số121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ tăng quá 2 lần so với mứcnộp năm 2010 (theo chính sách thu tiền thuê đất trước ngày Nghị định số121/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành). Trường hợp tiền thuê đất sau khi đượcgiảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được giảmtiếp tiền thuê đất đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm2010".

- Tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau: "5. Các trườnghợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương."

Căn cứ các quy định trên và hồ sơgửi kèm, trường hợp Công ty Dệt may Thắng Lợi được Nhà nước cho thuê 272.863 m2đất để làm văn phòng và nhà xưởng sản xuất theo Quyết định số 3252/QĐ-UB ngày 31/05/2001của UBND thành phố Hồ Chí Minh thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày01/01/1996. Ngày 05/06/2010, UBND thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 2505/QĐ-UBND về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 3252/QĐ-UB trong đó điềuchỉnh về diện tích cho Công ty Cổ phần Dệt may Thắng Lợi (trước đây là Công tyDệt may Thắng Lợi) thuê 157.046,7 m2đất tại số 2 đường TrườngChinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Ngày 3/10/2012 UBND thành phố Hồ ChíMinh có Quyết định số 5088/QĐ-UBND duyệt đơn giá thuê đất tại mặt bằng số 2đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú theo giá thị trường để Côngty Cổ phần Dệt may Thắng Lợi nộp tiền thuê đất hàng năm với mục đích sử dụngđất làm văn phòng và nhà xưởng sản xuất kể từ ngày 5/6/2010 và ổn định trong 5năm (thời điểm đơn giá thuê đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày30/12/2010 của Chính phủ chưa có hiệu lực thi hành). Do đơn giá thuê đất phảixác định lại của Công ty Cổ phần Dệt may Thắng Lợi không theo quy định tại Nghịđịnh số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ nên Công tykhông thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số2093/QĐ-TTg và Nghị quyết số 02/NQ-CP nêu trên.

Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn chosản xuất kinh doanh, hiện nay Bộ Tài chính đang rà soát và nghiên cứu trình Thủtướng Chính phủ xem xét việc giảm tiền thuê đất theo thẩm quyền quy định đốivới trường hợp các tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất thuộc đối tượngphải xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số142/2005/NĐ-CP hoặc Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ và giá thuê đấtđược xác định theo giá thị trường, có số tiền thuê đất phải nộp sau khi xácđịnh lại cao hơn nhiều lần so với kỳ ổn định trước đó gây ảnh hưởng đến sảnxuất kinh doanh của đơn vị.

Trong thời gian Bộ Tài chính trìnhThủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, để công bằng giữa các tổ chức kinh tếthuộc đối tượng xác định lại giá thuê đất theo giá thị trường và tháo gỡ khókhăn trước mắt cho Công ty Cổ phần Dệt may Thắng Lợi, tạo điều kiện giải quyếtviệc làm người lao động, Bộ Tài chính đồng ý để Công ty Cổ phần Dệt may ThắngLợi được tạm nộp tiền thuê đất năm 2011, năm 2012 và năm 2013 theo mức bằng 02lần so với số phải nộp hàng năm thời kỳ trước ngày 05/06/2010. Số tiền thuê đấtphải nộp sẽ được xác định chính thức sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt Namvà Công ty Cổ phần Dệt may Thắng Lợi liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minhđể được giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Dệt may Thắng Lợi;
- Cục QLCS, Vụ PC, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn