TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5704/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch Vụ Trane Việt Nam.(Tầng 13, tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu- Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1905/TRANE-TCHQ ngày 24/05/2019 củaCông ty TNHH DịchVụ Trane Việt Nam (Công ty) vướng mắc phân loại dàn lnh (FCU hoặc AHU) của Hệ thống điều hòa không khí trung tâm. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về phân loại hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Do thông tin Công ty cung cấp chưa đầy đủ nên cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Công ty dẫn chiếu công văn số 1922/TCHQ-TXNK ngày 03/04/2019 của Tổng cục Hải quan, tuy nhiên công văn số 1922/TCHQ-TXNK là văn bản hướng dẫn phân loại đối với loại máy điều hòa không khí, có nối ống gió (có thiết kế để lắp ống dẫn khí, chia khí lạnh đi ra các khu vực khác nhau).

Liên quan đến vướng mắc trên của Công ty, để xác định, khai báo mã số phù hp với quy định hiện hành Công ty có thể tham khảo có công văn số 6596/TCHQ-TXNK ngày 09/11/2018 của Tổng cục Hải quan (đính kèm bản sao) hướng dẫn phân loại mặt hàng dàn lạnh FCU, là bộ phận của hệ thống điều hòa không khí trung tâm (gồm có: máy chiller; tháp giải nhiệt; bơm nước; dàn lạnh; hệ thống ống gió; hệ thống van nước; đường ống thép dẫn nước lạnh) sử dụng chất tải lạnh bằng nước (loại 2 chiều: nóng/lạnh) có tổng công suất lạnh là 4000kW.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể nếu còn vướng mc.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Dịch vụ Trane Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, PL-My (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương