VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5704/VPCP-QHQT
V/v dự án thành lập Công ty Đầu tư và Phát triển Y tế Châu Á

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại,
Y tế, Khoa học và Công nghệ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6173 BKH/TĐ&GSĐT ngày 29 tháng 9 năm 2004) và ý kiến các cơ quan liên quan, về Dự án thành lập Công ty Đầu tư và Phát triển Y tế Châu Á, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thực hiện Dự án thành lập Công ty Đầu tư và Phát triển Y tế Châu Á với các mục tiêu và nội dung hoạt động như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể cấp giấy phép đầu tư cho Dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao