TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5705/CT-TTHT
V/v thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi:

Ngân Hàng TNHH Indovina
Địa chỉ: Số 97A Nguyễn văn Trỗi, P.12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
MST 0300733752

Trả lời văn bản số 530/IVB-ACC ngày 25/06/2014 của Ngânhàng về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8a Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quyđịnh đối tượng không chịu thuế:

“…

Trường hợp tổ chức tín dụngthu các loại phí liên quan đến phát hành thẻ tín dụng thì các khoản phí thu từkhách hàng thuộc quy trình dịch vụ cấp tín dụng (phí phát hành thẻ) theo quychế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng như phí trả nợ trước hạn,phạt chậm trả nợ, cơ cấu lại nợ, quản lý khoản vay và các khoản phí khác thuộcquy trình cấp tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 Các khoản phí giao dịchthẻ thông thường không thuộc quy trình cấp tín dụng như phí cấp lại mã pin chothẻ tín dụng, phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch, phí đòi bồi hoàn khi sửdụng thẻ, phí thông báo mất cắp, thất lạc thẻ tín dụng, phí hủy thẻ tín dụng,phí chuyển đổi loại thẻ tín dụng và các khoản phí khác thuộc đối tượng chịuthuế GTGT.

...”

Trường hợp Ngân hàng là đạilý phát hành thẻ VISA thực hiện thu phí chuyển đổi ngoại tệ của chủ thẻ VISAđối với các giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ, không thuộc quy trình dịch vụ cấp tín dụngtheo quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng thì thuộc đối tượng chịu thuếGTGT theothuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;  - P.KT2;  - P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
2071-164192/14 ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga