TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5705/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1394/HQBD-TXNK ngày 10/6/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc xử lý thuế đối với hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Gỗ Kaiser 1 (Việt Nam).Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định việc giảm thuế; khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hồ sơ giảm thuế baogồm:

“a) Công văn đề nghị giảm thuế của người nộp thuế theo Mu số 08 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

b) Hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có), trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế phải có xác nhận của tổ chức bảo hiểm; hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có): 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

c) Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của y ban nhân dân cấp huyện về việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu): 01 bản chính.

Biên bản, văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại phải được lập trong thời hạn 30 ngày k từ ngày xảy ra thiệt hại;

d) Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về s lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa: np 01 bản chính.

Giấy chứng nhận giám định phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.”

Đối chiếu với quy định nêu trên, thì hồ sơ kèm theo công văn 1394/HQBD-TXNK ngày 10/6/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương không có bản chính các giấy tờ theo quy định gồm: Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại (biên bản xác nhận vụ cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương nơi xảy ra vụ cháy; văn bản xác nhận của ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại cho nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu); Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị mất mát hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa nên không đáp ứng điều kiện để xem xét, xử lý giảm thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP .

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng