BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5706/BTC-CST
V/v không thu phí dự thi, dự tuyển

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Côngvăn số 3085/VPCP-KTTH ngày 15/5/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc giao BộTài chính hướng dẫn không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơsở và trung học phổ thông, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương báo cáo Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định khôngthu khoản phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổthông.

Nguồn kinh phí bù đắp cho phần phí dự thi, dự tuyển Ngânsách Nhà nước không thu đối với năm 2008 được lấy từ nguồn tiết kiệm 10% chithường xuyên ngân sách của địa phương theo Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày17/4/2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩmô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ Pháp chế, Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Hành chính sự nghiệp;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn