BỘ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 571/BGDĐT-GDMN
V/v: Lựa chọn CBQLMN giao lưu “Cán bộ quản lý cơ sở Giáo dục Mầm non giỏi toàn quốc”

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban phụ nữ quân đội

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 về việc tổchức giao lưu Cán bộ quản lý cơ sở Giáo dục Mầm non giỏi toàn quốc, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo hướng dẫn các địa phương lựa chọn cán bộ quản lý tham gia giao lưunhư sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tôn vinh, khen thưởng cán bộ quản lý cơ sở Giáo dục Mầmnon đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý chỉ đạo, góp phần tíchcực phát triển Giáo dục Mầm non ở địa phương.

- Nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ quản lýcơ sở GDMN giỏi trên toàn quốc; Nâng cao vị trí, vai trò người CBQL cơ sở GDMNtrong tình hình mới. Qua đó tuyên truyền và nhân rộng các tấm gương điển hìnhtrong toàn ngành.

2. Yêu cầu:

Việc lựa chọn, bình xét cán bộ quản lý giỏi tham gia giaolưu phải đảm bảo chính xác công bằng, khách quan, đúng qui trình thi đua.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng: Là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đang công táctại các trường mầm non công lập, dân lập, tư thục của 63 tỉnh/thành phố và Banphụ nữ quân đội.

2. Số lượng: Các tỉnh/thành phố căn cứ vào số lượng trườngđể lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở Giáo dục Mầm non giỏi tham gia giao lưu, cụthể như sau:

- Tỉnh có dưới 200 trường: 02 người

- Tỉnh có từ 200 đến dưới 500 trường: 3 người

- Tỉnh có từ 500 trường trở lên: 4 người

III. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN CBQL CƠ SỞ GDMN GIỎI:

1. Có thời gian làm quản lý cơ sở GDMN ít nhất 5 năm trở lên.

2. Hiện đang là CBQL trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia hoặctrường đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc.

3. Có ít nhất 3 năm liên tục ( trong 5 năm trở lại đây) đạtdanh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc 1 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đuacấp tỉnh.

4. Có uy tín, ảnh hưởng tốt tới phong trào Giáo dục Mầm nontại địa phương, được tập thể nơi công tác công nhận và suy tôn.

5.Tập thể nhà trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạohoặc Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC GIAO LƯU

Dự kiến vào tháng 5/2010( thời gian và địa điểm chính thứcsẽ có thông báo sau).

V. VĂN BẢN VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CBQL CƠ SỞ GDMN GIỎI THAM GIAGIAO LƯU TOÀN QUỐC:

Tờ trình của sở Giáo dục và Đào tạo, Ban phụ nữ quân đội

Biên bản xét chọn của hội đồng thi đua sở Giáo dục và Đàotạo, danh sách cá nhân được xét chọn tham gia giao lưu.

Bản báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của cơ quan quảnlý trực tiếp

* Số lượng: Hồ sơ được sao thành hai bộ, gửi về Bộ Giáo dục vàĐào tạo(Vụ GDMN) trước ngày 10 tháng 3 năm 2010.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo vàBan phụ nữ quân đội tổ chức lựa chọn nghiêm túc, chính xác, khuyến khích độngviên được cán bộ quản lý giỏi đã có thành tích, đóng góp xuất sắc cho sự nghiệpGiáo dục Mầm non .

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa ( để b/c);
- Lưu VT, vụ GDMN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC MẦN NON
Lê Minh Hà