TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
---------------------
Số: 571/GSQL-TH
V/v: Vướng mắc C/O
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.
Trả lời công văn số 1590/HQHN-GSQL ngày 19/7/2012 của Cục Hải quan TP. Hà Nội vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Về chứng từ chứng minh về hàng hóa quá cảnh là cần thiết do lý do địa lý, hàng hóa không tham gia vào giao dịch thương mại theo quy định tại mục 4, Điều 21, phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BTC cua Bộ Công Thương ngày 17/5/2010,… Tổng cục đã có công văn số 1901/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2009 hướng dẫn xử lý, cụ thể: trong trường hợp liên quan đến chứng từ chứng minh quy định về vận tải trực tiếp, cơ quan vận tải xác nhận là cơ quan phát hành vận đơn cho lô hàng xuất khẩu.
Trường hợp này, lô hàng được vận chuyển bởi công ty “K” Line-Philippines Inc và vận đơn do công ty “K” Line-Philippines Inc phát hành. Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1901/TCHQ-GSQL đề cập trên, giấy xác nhận về việc hàng hóa đáp ứng quy định về vận chuyển trực tiếp phải được công ty “K” Line Philippines phát hành.
Cục Giám sát quản lý thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha