BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 571/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế đối với các Chi nhánh thuộc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel)
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trả lời công văn số 3409/TCT-PTC ngày 23/12/2008 và công vănsố 2961/TCT-TC ngày 29/10/20008 của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội về khaithuế, nộp thuế và quyết toán thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Về khai thuế, nộp thuế GTGT

Theo công văn số 2740/TCTVTQĐ ngày 30/11/2007 thì Tổng Côngty có đặc thù là hoạt động kinh doanh phân tán, nhiều ngành nghề, nhiều dịchvụ, các Chi nhánh trực thuộc hạch toán báo sổ chưa có đủ điều kiện tổ chức hạchtoán để thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên Tổng cục Thuếđã có công văn 660/TCT-CS ngày 29/01/2008 hướng dẫn Tổng Công ty thực hiện khaithuế GTGT theo tỷ lệ tạm tính trên doanh số theo quy định tại Điểm 6 Mục IIPhần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo công văn số 3409/TCT-PTC ngày 23/12/2008 và công văn số2961/TCT-TC ngày 29/10/20008 của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội nêu các Chinhánh trực thuộc hạch toán báo sổ đã có đủ điều kiện tổ chức hạch toán để thựchiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và Tổng Công ty đề nghị chocác Chi nhánh thực hiện nộp thuế GTGT tại Cục Thuế địa phương theo khấu trừ

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.3, Mục II Phần B Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế; Căn cứ hướng dẫn tại Phần D Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăngvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giátrị gia tăng thì:

Các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội ởcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu đáp ứng các điều kiện thực hiệnkê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ; để thực hiện, Chi nhánh phải đăng ký với cơquan thuế nơi Chi nhánh trực thuộc đặt trụ sở về việc thực hiện khai thuế, nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

2. Về khai thuế, nộp thuế TNDN

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.3 Mục III, Phần B Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính nêu trên và tại Điểm 5 Phần DThông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫnthi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì;

- Tổng Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế và quyết toánthuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh chính tập trung tại cơ quan thuế nơiđóng trụ sở chính.

- Các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty nếu có thunhập khác ngoài hoạt động kinh doanh chính thì kê khai, nộp thuế TNDN đối vớithu nhập khác tại cơ quan thuế nơi cơ sở kinh doanh phụ thuộc đóng trụ sở.

3. Về khai thuế, nộp thuế TNCN

Từ ngày 01/01/2009 việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế củacác cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo hướngdẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân; Thông tư số 27/2009/TT-BTCngày 06/02/2009 hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cánhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Viễn thông Quân độibiết để chỉ đạo các Chi nhánh liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn thựchiện đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. Các Cục Thuế căn cứ vào điềukiện Chi nhánh đăng ký xem xét hướng dẫn và thông báo cụ thể thời gian vàphương pháp kê khai, nộp thuế áp dụng đối với các Chi nhánh theo chế độ, tạođiều kiện cho Chi nhánh thực hiện đúng chính sách chế độ thuế./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến