TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Sumiyoshi (Việt Nam).
(Số 50 VSIP II, Đường số 1, KCN Việt Nam - Singapore II, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 05/2013/CV-CT ngày 08/04/2013 của Công ty TNHH Sumiyoshi (Việt Nam) về việcxác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 138 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoànthành nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị Công ty TNHHSumiyoshi (Việt Nam) nộp bổ sung sao y bản chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế, gửi về Tổng cục Hải quan (Địa chỉ:Lô E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy - phố Dương Đình Nghệ - phường Trung Hòa - quậnCầu Giấy - Hà Nội) để được xem xét và giải quyết.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Sumiyoshi (Việt Nam) được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn: Công ty TNHH Tri Thức Việt - Số 186 Lê Hồng Phong - phường Phú Lợi - Tp.TDM - Bình Dương (Võ Long Minh - SĐT: 0948.373.635);
- Lưu: VT, QLN (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng