BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5710/BTC-TCHQ
V/v bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

Kínhgửi: Bộ Công Thương

Bộ Tài chính nhậnđược báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc Công ty TNHH KingMay Craft là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đề nghị được làm thủ tục hải quan đểbán nguyên liệu nhập khẩu (hương liệu dùng để sản xuất nến) vào nội địa, dokhách hàng huỷ hợp đồng dẫn đến không có nhu cầu sử dụng làm nguyên liệu sảnxuất. Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin trao đổi như sau:

Theo quy định tạikhoản 2, Điều 15 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thìDNCX được bán vào thị trường nội địa các loại hàng hóa sau:

a) Sản phẩm dodoanh nghiệp chế xuất sản xuất và không thuộc diện cấm nhập khẩu;

b) Sản phẩm dodoanh nghiệp chế xuất sản xuất mà thị trường nội địa có nhu cầu;

c) Phế liệu, phếphẩm thu được trong quá trình sản xuất không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặcthuộc diện được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Tại điểm 6 mụcII Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) đã hướng dẫn việc mua, bán hàng hóa giữa DNCX với thị trường nội địa, quýBộ đã dẫn chiếu thực hiện theo quy định tại Điều 15, Nghị định số108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.

Như vậy, theoquy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP dẫn trên thì DNCXkhông được bán nguyên liệu nhập khẩu vào nội địa. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đãhướng dẫn doanh nghiệp tái xuất ra nước ngoài nhưng không tái xuất được, nếu tiêuhủy thì tổn thất cho doanh nghiệp và gây lãng phí, vì nguyên liệu đang có giátrị sử dụng.

Để giải quyếtvấn đề này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương cho biết ý kiến:

Đối với trườnghợp nêu trên của Công ty TNHH King May Craft có được nhượng bán vào thị trườngnội địa theo hướng dẫn về thanh lý hàng hóa nhập khẩu nêu tại điểm 4, mục IIThông tư số 04/2007/TT-BTM dẫn trên hay không?

Bộ Tài chính rấtmong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ để hướng dẫn Hải quan địa phương và doanhnghiệp thực hiện.

Cảm ơn sự hợptác của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đồng Nai;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn