BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5711/TCT-CS
V/v Chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Kiến Vương.
(Đ/C: Lô 22 đường số 7, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được côngvăn số 4014/CV-KV ngày 29/10/2014 của Công ty TNHH Kiến Vương về chính sách thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 19 Chương 4Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“2. Không áp dụng ưu đãithuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều16 Nghị định này và không áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản 2 Điều 10Nghị định này đối với các khoản thu nhập sau:

d) Các khoản thu nhậpkhác quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này không liên quan đến hoạt động sảnxuất kinh doanh được hướng ưu đãi thuế (đối với trường hợp đáp ứng điều kiện ưuđãi về lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này)”

Tại Khoản 15 Điều 7 Chương IThông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về thu nhậpkhác như sau:

“15. Quà biếu, quà tặng bằngtiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồntài trợ; thu nhập nhận được từ Các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiếtkhấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhậpnhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị củahàng hóa, dịch vụ tương đương lại thời điểm nhận ".

Tại khoản 4 Điều 18 ChươngVI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điềukiện áp dụng ưu dãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

"Doanh nghiệp có dựán đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưuđãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thìthu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phátsinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhậpnên tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này ".

Căn cứ quy định nêu trên,năm 2014, Công ty có phát sinh khoản thu nhập nhận được từ nhà cung cấp giảmgiá do đã bán được số lượng hàng hóa theo yêu cầu của nhà cung cấp thì khoảnthu nhập này là thu nhập khác của Công ty. Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 18Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, nếu năm 2014 Côngty đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi về địa bàn theo quy định tạivăn bản pháp quy trước năm 2014 thì Công ty được hưởng ưu dãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với khoản thu nhập khác nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Kiến Vương biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế- TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn